Każdy pracownik podejmujący pracę musi przejść proces rekrutacyjny w każdej firmie. Wnikliwa ocena przyszłego pracownika przez pracodawcy ma na celu zapobiec nagłej rezygnacji z pracy oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Proces rekrutacji może składać z kilku etapów, spotykany często w korporacjach zagranicznych ale także coraz częściej w firmach w Polsce. Praca na wybrane stanowisko niekiedy wiąże się także z wymogami ustawowymi o które musi sprawdzić przed zatrudnieniem pracodawca. Dotyczy to m.in. pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym czy pracy dla nauczyciela, w szkole, przedszkolu, żłobku ze względu na pracę z dziećmi. Jednym z wymogiem, oprócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego jest przedstawienie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność osoby.

Przeważnie wymagane jest standardowe zaświadczenie o niekaralności do pracy lub w celu sprawdzenia kartoteki karnej osoby. Nie zawsze jednak to wystarczy gdyż określone stanowisko pracy jest ściśle uwarunkowane wymogom ustawowym, o których opiszemy poniżej.

Ustawa – Karta Nauczyciela


dla nauczyciela do pracy w szkole zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela

System Oświaty


dla wychowawcy kolonii dzieci i młodzieży, także wolontariat

 

Ochrona Małoletnich ochrona przed przestępczością na Tle Seksualnym i Przeciwdziałaniu Narkomanii wg. tzw. „Ustawy Kamilka”


praca z małoletnimi – przeciwdziałanie narkomanii i przestępstw na tle seksualnym – dla osób pracujących (przebywających) z małoletnimi. Lekarzy, pediatrów, stomatologów, nauczycieli, pracowników szkoły, kursantów, fotografów, opiekunów kolonii w tym również również personelu ośrodka wypoczynkowego, kierowców przewożących małoletnich, 

 

Opieka nad Dziećmi w wieku do 3 lat


praca w żłobku lub klubie dziecięcym – dla dyrektora, pielęgniarki, położnej, opiekuna w żłobku,

Kluby Sportowe


kandydat na trenera związków sportowych,

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

praca dla agenta ubezpieczeniowego zgodnie z art. 9 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

Praca w Urzędzie miasta lub gminy


dla kandydata na pracownika samorządowego,

Pośrednictwo Nieruchomości


dla pośrednika nieruchomości – agenta

Pracownik Ochrony


dla pracownika ochrony w firmie ochroniarskiej

Transport drogowy towarów i osób


– licencja dla taksówkarza  – (przewóz osób taksówką) zgodnie z Art. 5c Transport drogowy osób,

– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla kierowcy UBER

Pośrednictwo Kredytowe

zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego zgodnie z art. 49  ustawy o pośrednictwie kredytowym,

Księgowość i Biura Rachunkowe


– dla kandydata na główną księgową, pracownika księgowości

– działalność rachunkowo-księgowa i ubezpieczeniowa – (rachunkowość, ubezpieczenia) w tym niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe w tym rozdział 9 ustawy o rachunkowości,

Sektor Finansowy – praca w Banku, Instytucji Finansowej


pracownika sektora finansowego – do Banku, Instytucji kredytowej, Biura Maklerskiego

– dla osób prowadzących kantor lub punkt Lotto,

Sądy Powszechne – Ławnik Sądowy


– dla kandydata na Ławnika sądowego,

Urząd Celny – Agent Celny, skarbowy


Zaświadczenie o niekaralności Celnika – Agenta do Urzędu Celnego,

Pracodawca zatrudniający pracownika np. w banku czy instytucji kredytowej jest zobowiązany sprawdzić niekaralności pracownika zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Pracownik musi więc dostarczyć swój dokument niekaralności i powinien otrzymać zwrot kosztów od pracodawcy.

Kolejnym wymogiem ustawowym jest np. posiadanie stosownej licencji transportowej, ochroniarskiej lub certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników serwisujących urządzenia.

Innym przykładem jest ubezpieczenie pracownika, który jest pośrednikiem nieruchomości i musi odpowiadać za ewentualne nadużycia, które mogą być bardzo kosztowne.

Przewiń na górę