Regulamin

Regulamin określa informacje, oraz zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego e-legalizacje.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez Serwis internetowy e-legalizacje.pl polega na przeprowadzenie legalizacji procesu zatrudnienia przyszłego pracownika do pracy w Polsce lub przeprowadzenie całego procesu delegacji pracownika za granicę. Doradztwo, konsultacje w celu sporządzenia całej dokumentacji pracownika. Sporządzone dokumenty odsyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zgłoszeniowym. Jako usługi dodatkowe prowadzi pobieranie Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Zezwoleń na pracę oraz prowadzenie procesu legalizacji dokumentów wystawianych przez Urzędy w Polsce przeznaczonych do wyjazdu za granicę.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym, dlatego też do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do podpisania jednorazowego pełnomocnictwa. Podpisane oryginalne pełnomocnictwo w formie papierowej należy przesłać na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Druk pełnomocnictwa wysłany jest na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu i dokonaniu opłaty. Uzyskane prawomocne zaświadczenia KRK z Sądu Punktu Krajowego Rejestru Karnego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego, podany w formularzu zamówienia. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia a zaświadczenia wysyłane po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa i wydania dokumentu przez KRK. Jeśli osoba widnieje w rejestrze KRK, zamawiający dodatkowo uzyskuje wydruk z Kartoteki. Dla osób widniejących w rejestrze KRK termin wydania zaświadczenia może się wydłużyć i zależy od Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku osób z obywatelstwem Państw należących do Unii Europejskiej dołączana jest informacja z rejestru zagranicznego. Zapytanie o udzielenie informacji z KRK może złożyć tylko osoba pełnoletnia.

OPŁATY

Za usługę pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie e-legalizacje.pl, który szczegółowo określa całkowite opłaty.

TERMINY

Realizacja zamówień wynosi od 1 – 3 dni roboczych w zależności od wybranej usługi.  Po wysłaniu  dokumentów usługę uznaje się za zrealizowaną. Bez otrzymania oryginałów dokumentów aby poświadczyć ich oryginalność nie możemy zrealizować zamówienia. 

REKLAMACJE

Serwis e-legalizacje.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu usług z powodu awarii systemów komputerowych oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie przez Zamawiającego. W procesie legalizacji wymagane są tylko oryginalne dokumenty z pieczęciami wydane przez urzędy w Polsce. Zgodnie z ustawą UOKiK w trakcie realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy i wstrzymanie dalszej jego realizacji. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane, zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia, liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. Zamawiający może być zatem obciążony kosztem przygotowania wniosku, opłatami sądowymi oraz opłatami skarbowymi. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, przygotowany wniosek zawierający dane osobowe jest niszczony lub odsyłany na adres zamawiającego. Po wydaniu dokumentu z sądu nie ma możliwości jego zwrotu ani rezygnacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia w serwisie e-legalizacje.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz akceptowaniu polityki prywatności zgodnie z przepisami RODO.

Przewiń na górę